Kallelse till årsmöte i Stockholm Cykelklubb

Styrelsen för Stockholm Cykelklubb kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte.

Tid:               Tisdagen den 28 mars 2017 kl. 18.00.

Plats:             Hannes Snellman Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm.

Klädsel:        Lycra, ull eller bomull (ej keps)

Övrigt:          Efter den formella delen av mötet finns möjlighet att äta en bit mat och drick någon druvbaserad dryck

A.           Ärende som ska behandlas

Mötet är SCK:s andra årsmöte efter att föreningen konstituerades den 27 januari 2015 på nöjesetablissemanget Riche, Stockholm.

De ärenden som skall behandlas vid årsmötet, tillika dagordning, är följande:

1.                   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.                   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.                   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.                   Fastställande av föredragningslista.

6.           Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.           Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.                   Fastställande av medlemsavgifter.

10.         Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.                 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.                 Val av

a)    föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)           halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, och andra halvan för en tid av ett år;

c)    en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)           två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)           tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f)            ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.         Stadgeändring innebärande

·       att det i 1 kap 3§ i stadgarna anges att föreningen numera är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Triathlonförbundet, utöver tidigare medlemskap i Svenska Cykelförbundet; samt

·       att det i 6 kap 1§ anges att styrelsen skall bestå av ordförande samt 4-6 övriga ledamöter, i stället för nuvarande 4 övriga ledamöter[1].

14.         Eventuella motioner eller övriga frågor som anmälts (se nedan). Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

B.           Motioner att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet.

C.           Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

D.                  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

·       att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;

·       att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och

·       att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet[2].

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

[1] §7 i stadgarna anger: ”För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.”

[2] För detta krav görs ett undantag. Medlemsavgift för 2017 skall ha erlagts senast den 1 mars 2017.